I hereby authorize the City Government of Taguig, to collect and process the data indicated herein to conduct contact tracing & other relevant steps to combat COVID-19 infection. I understand that my personal information is protected by RA 10173, Data Privacy Act of 2012, and that I am required by RA 11469, Bayanihan Heal as One Act, to provide truthful information.

(Pinahihintulutan ko ang Pamahalaang Lungsod ng Taguig upang mangolekta at iproseso ang datos na ipinahihiwatig dito upang maisagawa ang contact tracing at iba pang hakbang para malabanan ang COVID-19. Naiintindihan ko na ang aking personal na impormasyon ay protektado ng RA 10173 o Data Privacy Act of 2012, at ako ay tatalima sa RA 11469 o ang Bayanihan Heal as One Act, upang magbigay ng makatotohanang impormasyon.)